विवाह संस्कार
विवाह प्रतिनिधी
अ.क्रप्रतिनिधीचे नाव संपर्क क्र.तालुका जिल्हा राज्य
1अभिजीत विजय पाटील 8793434901शिरपूर धुळे महाराष्ट्र
2योगेश गणेशराव राजूरकर 7276325303अकोलाअकोलामहाराष्ट्र
3विद्या गोवर्धन मते 9860323194अकोला अकोला महाराष्ट्र
4कु. विद्या गोवर्धन मते 9860323194अकोला अकोला महाराष्ट्र
5शितल अरुण गायकवाड 8625021339अकोलेअहमदनगर महाराष्ट्र
6अश्विनी सुखदेव कानवडे 7350836654अकोलेअहमदनगर महाराष्ट्र
7लक्ष्मण निवृत्ती मालुजकर 9545858785अकोलेअहमदनगर महाराष्ट्र
8दत्तात्रय सोमनाथ फुलसुंदर9881237300अकोलेअहमदनगर महाराष्ट्र
9किशोर नारायणराव गेरांज 9422898399अचलपूर अमरावती महाराष्ट्र
10पंकज देविदासराव पवार 9127808707चांदूर बझार अमरावती महाराष्ट्र
11राम राजाभाऊ घोटकर 9422682609अचलपूर अमरावती महाराष्ट्र
12नितिन अंबादास शिंदे9404143305कोपरगावअहमदनगरमहाराष्ट्र
13सुनील भिवराज खापके 9970291397राहुरी अहमदनगरमहाराष्ट्र
14जाधव गणेश अंबादास 9579407456राहाता अहमदनगरमहाराष्ट्र
15भाऊसाहेब निवृत्ती वर्षे 9422866982संगमनेर अहमदनगरमहाराष्ट्र
16विकास भास्कर गोरे 9860221072श्रीरामपूर अहमदनगरमहाराष्ट्र
17कामिनी जयराम फुलसुंदर 9822881258अकोले अहमदनगरमहाराष्ट्र
18शालिनी बापूसाहेब इटकर8308019044नेवासाअहमदनगरमहाराष्ट्र
19अमित ईश्वर शेवंते9922938658श्रीरामपूर अहमदनगरमहाराष्ट्र
20गोपाळे रवी भास्कर9604486277संगमनेरअहमदनगरमहाराष्ट्र
21अमोल पांडुरंग गाडेकर 8600809613नेवासा अहमदनगरमहाराष्ट्र
22संकेत दत्तात्रय पगारे9730959549राहुरीअहमदनगरमहाराष्ट्र
23शैलेश नंदकुमार बैरागी 9970362676राहता अहमदनगरमहाराष्ट्र
24हापसे निलेश सुभाष 9960169910राहुरी अहमदनगरमहाराष्ट्र
25आबासाहेब गोवर्धन सुकाळकर9272140416नेवासा अहमदनगरमहाराष्ट्र
26सौ. अलका संपतराव कुटे9503474573संगमनेरअहमदनगरमहाराष्ट्र
27सौ.अलका संपतराव कुटे 9503474573संगमनेरअहमदनगरमहाराष्ट्र
28गणेश चंद्रकांत काळे 7350814625नेवासा अहमदनगरमहाराष्ट्र
29गणेश चंद्रकांत काळे 7350814625नेवासा अहमदनगरमहाराष्ट्र
30वैद्य कीर्ती अरुण 9923681762शेवगाव अहमदनगरमहाराष्ट्र
31शाम वाडेकर 9767727992संगमनेरअहमदनगरमहाराष्ट्र
32अक्षय नवले 8805080172संगमनेरअहमदनगरमहाराष्ट्र
33राहुल नवले9860056424संगमनेरअहमदनगरमहाराष्ट्र
34गणेश प्रकाश तांबे9960552009चिंचपूरअहमदनगरमहाराष्ट्र
35संदीप आण्णासाहेब अनर्थे9975499542चिंचपूरअहमदनगरमहाराष्ट्र
36शिवाजी दत्तात्रय चौधरी 9763396213अकोलेअहमदनगरमहाराष्ट्र
37बाबासाहेब तुकाराम काळे9850483506नेवासाअहमदनगरमहाराष्ट्र
38गणेश आंबादास जाधव 9579407456राहता अहमदनगर महाराष्ट्र
39सुकालकर आबासाहेब गोवर्धन 9272140416नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र
40आहेर प्रशांत शिवाजी 7387378317संगमनेर अहमदनगर महाराष्ट्र
41सौ. जया झाम भोकरे 9923603296अहमदनगर अहमदनगर महाराष्ट्र
42घनवट दिपाली अशोक 9890152202अहमदनगर अहमदनगर महाराष्ट्र
43विद्यानंद पंढरी थोरात 9623765119अहमदनगर अहमदनगर महाराष्ट्र
44ज्ञानेश्वर कचरू कापसे 9373341394नेवासा अहमदनगर महाराष्ट्र
45मनीषा दिलीप शिंदे 9890737122कोपरगाव अहमदनगर महाराष्ट्र
46मगर विजय मोहन 9822231515अहमदनगर अहमदनगर महाराष्ट्र
47खिलारी अरुण चतेकान 9657555427संगमनेर अहमदनगर महाराष्ट्र
48निलेश सुभाष हापसे 9960169910राहुरी अहमदनगर महाराष्ट्र
49कैलाश गोरख कुऱ्हे 9730042048राहुरी अहमदनगर महाराष्ट्र
50शिंदे पांडुरंग गोरख9730538253कर्जत अहमदनगर महाराष्ट्र
51सुरेश गुलाब गोसावी 9049854385श्रीरामपूर अहमदनगर महाराष्ट्र
52गडगे अमित बाळासाहेब 9730707659संगमनेर अहमदनगर महाराष्ट्र
53गायत्री पद्माकर सोनावणे 9096918444राहाताअहमदनगर महाराष्ट्र
54कीर्ति अरुण वैद्य 9923681762शेवगाव अहमदनगर महाराष्ट्र
55अभिजीत आढव पाटील 9011351111श्रीरामपूर अहमदनगर महाराष्ट्र
56गवारे बाबासाहेब रामदास 8275452076श्रीरामपूर अहमदनगर महाराष्ट्र
57बाळासाहेब कोंडाजी शेवन्ते 9209903569अहमदनगर अहमदनगर महाराष्ट्र
58सोमनाथ बहिरनाथ एडके 9175417223अहमदनगर अहमदनगर महाराष्ट्र
59शुभांगी कर्डिले9156698540अहमदनगर अहमदनगर महाराष्ट्र
60दीपाली घनवट 9890152202अहमदनगर अहमदनगर महाराष्ट्र
61गोविंदा शिवाजी मते 9762591573आडगावनासिक महाराष्ट्र
62सुनिता भास्कर महाजन 8381024722उल्हासनगरठाणे महाराष्ट्र
63संदीप काजळेकर9923679064उस्मानाबादउस्मानाबादमहाराष्ट्र
64योगेश कैलासराव वाघ9923027883पैठणऔरंगाबादमहाराष्ट्र
65अंकुश तेजराव चव्हाण9921724616सिल्लोडऔरंगाबादमहाराष्ट्र
66काकडे रामेश्वर काशिनाथ8554023477सिल्लोडऔरंगाबादमहाराष्ट्र
67दिपक दिलीपराव यादव 9423671714औरंगाबादऔरंगाबादमहाराष्ट्र
68प्रतिक लोंढे9404167365औरंगाबादऔरंगाबादमहाराष्ट्र
69भाले लक्ष्मीकांत9422708755एन-९ औरंगाबादमहाराष्ट्र
70अरुण कुलकर्णी7588081255औरंगाबादऔरंगाबादमहाराष्ट्र
71भास्कर यादवराव गामके9423453974औरंगाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र
72संजय तात्याराव क्षिरसागर9422208040कन्नड औरंगाबाद महाराष्ट्र
73निलेश गुलाबराव देशमुख 9420298852कन्नड औरंगाबाद महाराष्ट्र
74कल्याणराव हंबीरराव चव्हाण 9423396909कन्नड औरंगाबाद महाराष्ट्र
75जगन्नाथ उत्तमराव पालकर 9404004840औरंगाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र
76नितिन संजय गाडेकर8888610029पैठण औरंगाबाद महाराष्ट्र
77रामेश्वर काशिनाथ काकडे 8554023477सिल्लोड औरंगाबाद महाराष्ट्र
78रोशन अंकुशराव काकडे 9011062701पैठण औरंगाबाद महाराष्ट्र
79किरण अशोकराव बोंबले 9860550381पैठण औरंगाबाद महाराष्ट्र
80प्रशांत प्रकाश तोंगीरे 9766482963औरंगाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र
81सुलताने कृष्णा बाबुराव 9545908635पैठण औरंगाबाद महाराष्ट्र
82भागीनाथ पांडुरंग जाधव 9766951903सिलोडऔरंगाबाद महाराष्ट्र
83प्रशांत लक्ष्मनराव पठाडे 9028241481औरंगाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र
84संजय बळीराम पाटील 9766615936औरंगाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र
85विजय बळीराम पाटील 7769858121औरंगाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र
86वर्धमान आसाराम तांगडे 9767576761औरंगाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र
87संजय रामभाऊ जाधव8623022384औरंगाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र
88श्रीराम गावंडे 9420980194औरंगाबाद औरंगाबाद महाराष्ट्र
89प्रमोद बाळासो पाटील 8408000063कराडसातारा महाराष्ट्र
90श्रीरंग सुनील महाजन 7038400078कराडसातारा महाराष्ट्र
91विक्रम वसंतराव पाटे 7588683786कराडसातारा महाराष्ट्र
92हर्क बहादूर टमट्टा9779848491347तीकापूरकैलालीनेपाळ
93सागर तुकाराम जाधव 9860991416कोपरगावअहमदनगर महाराष्ट्र
94कृष्णा जोतिबा काटे 9423859653हातकणंगलेकोल्हापुरमहाराष्ट्र
95संतोष बाबुराव दत्तवाडे7385828384हातकणंगलेकोल्हापुरमहाराष्ट्र
96रोहित रतन शिंदे 9890731925हातकणंगलेकोल्हापुरमहाराष्ट्र
97श्रीरंग पांडुरंग चौगुले 9764505187हातकणंगलेकोल्हापुर महाराष्ट्र
98सुनिता पांडुरंग भोपळे 8421413888कोल्हापूरकोल्हापूरमहाराष्ट्र
99राजेंद्र वसंत राव शिंदे 9921008536शिरोळ कोल्हापूर महाराष्ट्र
100विकास सत्यनारायण अडम 7709958700हातकणगले कोल्हापूर महाराष्ट्र
101हर्शल सदाशिव मगदुम 9960860871हातकणगले कोल्हापूर महाराष्ट्र
102प्रज्योत सुनील पाटील 9595596177हातकणगले कोल्हापूर महाराष्ट्र
103शशिकांत सहजी गायकवाड 9762370296हात्कंगले कोल्हापूर महाराष्ट्र
104अनंत बाबासाहेब वड्घेणे 9665884773गेवराई बीडमहाराष्ट्र
105चंद्रशेखर रामकृष्ण शिंदे 9404686384चांदवडनासिक महाराष्ट्र
106दुर्गेश संजय पाटील 8805670210चांदवडनासिक महाराष्ट्र
107बाळासाहेब तांबे 9403405378चांदवडनासिक महाराष्ट्र
108शरद गुलाबराव पाटील9552634397धरणगाव जळगावमहाराष्ट्र
109प्रमोद पोपट महाजन 9766419888एरंडोल जळगाव महाराष्ट्र
110भारती शिवाजी कोळी 9158708239एरंडोल जळगाव महाराष्ट्र
111सौ.भारती गजानन माळी 9881819466चाळीसगाव जळगाव महाराष्ट्र
112गोपाल जीवन दास लोहार 9270942948चोपडा जळगाव महाराष्ट्र
113विशाल भगवान पाटील 9371156181धरणगाव जळगाव महाराष्ट्र
114नितिन नामदेव पाटील 9404050670पारोळा जळगाव महाराष्ट्र
115तुषार जे पाटील 8956659567जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
116यश रविंद्र भावसार 8806059394जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
117संजय शिवाजी माळी 8624059203जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
118भिला छबुलाल चव्हाण 9273239274जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
119पुष्पक पुरषोत्तम चौधरी8275517112जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
120जगदीश मधुकर पाटील 9730397798जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
121निरंजन प्रकाश पाटील 9145866556भडगाव जळगाव महाराष्ट्र
122शरद बापू मोरे 8888723180एरंडोल जळगाव महाराष्ट्र
123दिनेश हिरालाल चौधरी 9762626444एरंडोल जळगाव महाराष्ट्र
124तुषार अशोक विहिडे 9970998631एरंडोल जळगाव महाराष्ट्र
125गोकुळ देवराम देशमुख 7507373360एरंडोल जळगाव महाराष्ट्र
126मच्छीन्द्रनाथ शंकर ढोले 8007648296जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
127गोरक्ष सुभाष नाईक 7620099783जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
128संजय राजपुत 9823069326जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
129श्रीधीराज माधवराव पाटील 8806279575जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
130अनिल दादाभाऊ फाफाळे 8975523923जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
131धनंजय सुभाष चव्हाण 7507180485जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
132समाधान जनार्दन कणखरे 8552054858जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
133निरंजन विठ्ठल सपकाळ 7507378270जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
134हर्षाली केदारी9403510168जळगाव जळगाव महाराष्ट्र
135कोलथे अरविंद8390595279रावेरजळगाव महाराष्ट्र
136भाग्यश्री झांबरे9225538690प्रतापनगरजळगाव महाराष्ट्र
137नारायण नामदेव आहेर9405481317जालनाजालनामहाराष्ट्र
138लताबाई गजानन ढगे 9765470598जालना जालनामहाराष्ट्र
139अशोक मधुकर मेथे9403154701बदनापूरजालनामहाराष्ट्र
140दत्तात्रय मधुकर उफाळे 7218186477जालनाजालनामहाराष्ट्र
141धर्मराज बाबासाहेब बारहाते9767672655अंबड जालना महाराष्ट्र
142धनाजी चंद्रराव देशमुख 9579036717घनसावंगी जालना महाराष्ट्र
143संगीता बापूराव लोंढे9561055480बदनापूर जालना महाराष्ट्र
144सौ. दिपाली अंजय गायकवाड 9421648668जालना जालना महाराष्ट्र
145सौ. मीरा विश्वासराव ढवळे 9970672969जालना जालना महाराष्ट्र
146राहुल लक्ष्मन राव धांडे9420702115जालना जालना महाराष्ट्र
147संदीप शंकरराव बिनगे 8275332533परतूर जालना महाराष्ट्र
148शिवाजी बबन कारले 9637836588बदनापूर जालना महाराष्ट्र
149शिवराज विक्रमराव वाडेकर 9422797279जालना जालना महाराष्ट्र
150मधुसूदन मारुती देवकर 9860228128जुन्नरपुणे महाराष्ट्र
151ओमकार रामदास अमूप 8149508220जुन्नरपुणे महाराष्ट्र
152सदानंद हरिचंद्र दाभिलकर9920819922ठाणेठाणेमहाराष्ट्र
153सचिन देसाई9833114646भांडूपठाणेमहाराष्ट्र
154सोनल देसाई9223269474भांडूपठाणेमहाराष्ट्र
155तन्मय संजय शेटे 8796851007अंबरनाथ ठाणे महाराष्ट्र
156सौ.रजनी प्रभाकर मिस्त्री ठाणे ठाणे महाराष्ट्र
157किरण शंकर वाजगे 8108234338नवी मुंबई ठाणे महाराष्ट्र
158प्रशांत प्रमोद लाड 9870829317ठाणे ठाणे महाराष्ट्र
159रमेश बाबू गायकवाड ०२२-२८९९००१५ दादरमुंबई महाराष्ट्र
160सौ.सुनंदा शिवाजी डवणे9372275113दिंडोरी नासिकमहाराष्ट्र
161सौ.वंदना अविनाश मांढरे 9850565570निफाड नासिकमहाराष्ट्र
162संदीप मोतीराम देवरे 9373821740देवळानासिकमहाराष्ट्र
163भैया भारद्वाज पवार 9890354542धुळेधुळेमहाराष्ट्र
164राहुल अशोक पाटील9545805265धुळेधुळेमहाराष्ट्र
165अरुणा राजाराम चौधरी 9637326958धुळेधुळेमहाराष्ट्र
166हेमकांत नागो मोरे9552535762शिरपूरधुळेमहाराष्ट्र
167शिंपी भैय्या 9011369521धुळेधुळेमहाराष्ट्र
168कविता किशोर भामरे9960513176धुळेधुळेमहाराष्ट्र
169पल्लवी दौलतराव पारसकर8975830782धुळेधुळेमहाराष्ट्र
170गोकुळ नानाभाऊ शेलार 9921488621साक्री धुळे महाराष्ट्र
171अजय प्रकाश संदानशिवे 9730744526शिंदखेडा धुळे महाराष्ट्र
172देवराम दामू वाकडे 9372364455धुळे धुळे महाराष्ट्र
173सौ.सैंदाणे नूतन शरद 9422775063धुळे धुळे महाराष्ट्र
174सुयोग भाईदास शिंपी 9011369521धुळे धुळे महाराष्ट्र
175शरद नामदेव देवरे9420534766अक्राणीनंदुरबारमहाराष्ट्र
176एकनाथ गिरीधर पाटील 9421616889शहादा नंदुरबारमहाराष्ट्र
177महेश विलास मगरे9096324583तळोदानंदुरबारमहाराष्ट्र
178एल.एन.देवरे9503429829नासिकनांदगावमहाराष्ट्र
179सौ. रागिणी प्रकाशराव कुलकर्णी 9823039943बिलोलीनांदेड महाराष्ट्र
180रेश्मा पांडुरंग कारंडे 8308442837नांदेड नांदेड महाराष्ट्र
181कुणाल अशोक राव शेंडे 9049609378कळमेश्वर नागपूर महाराष्ट्र
182अंकित किशोर राव भोसकर 8805131819कळमेश्वर नागपूर महाराष्ट्र
183मनीष चंद्र सिंग भारके 9881290475कळमेश्वर नागपूर महाराष्ट्र
184चेतन बबनराव वांढरे 9860724810कळमेश्वर नागपूर महाराष्ट्र
185निर्मला बाबाजी शिंदे9922996033नासिक नासिकमहाराष्ट्र
186पुष्पा प्रकाश पाटील9545852322नासिकनासिकमहाराष्ट्र
187संजय एकनाथ नद्गे9421845466पेठनासिकमहाराष्ट्र
188भिकचंद हरिश्चंद्र पुरकर 9423181385नासिकनासिकमहाराष्ट्र
189सौ. सुनिता उमेशचंद्र पाटील9890396046नासिक नासिकमहाराष्ट्र
190सुषापरावजी कामडी त्र्यंबकेश्वरनासिकमहाराष्ट्र
191सौ.कल्पना गणेश सानावाणे7387232410पेठ नासिकमहाराष्ट्र
192अरविंद शंकर देवरे9423557876मालेगावनासिकमहाराष्ट्र
193लक्ष्मण सुरेश खाडे9404802632त्र्यंबकेश्वरनासिकमहाराष्ट्र
194विठ्ठल पर्वत शिंदे9880813812येवलानासिकमहाराष्ट्र
195भानुदास मुरलीधर बोरसे9420952199येवलानासिकमहाराष्ट्र
196अमोल बाजीराव टोचे9657474507इगतपुरीनासिकमहाराष्ट्र
197धीरज राजेंद्र करपे9850885169नासिकनासिकमहाराष्ट्र
198समाधान किसन बगड9767022074इगतपुरीनासिकमहाराष्ट्र
199जुनाबाई भगवान तुंगार 9850507825त्र्यंबकेश्वरनासिकमहाराष्ट्र
200शकुंतला सुभाष सहारे 9420001782पेठ नासिकमहाराष्ट्र
201सौ. हिरा सुभाष टोपले त्र्यंबकेश्वरनासिकमहाराष्ट्र
202रामेश्वर सुपदाजी चोपडे9226808126नासिकनासिकमहाराष्ट्र
203योगेश जगन्नाथ येवला9975258227देवलानासिकमहाराष्ट्र
204सिमा नामदेव हंडोरे9405208890नासिकनासिकमहाराष्ट्र
205गणेश नारायण शेंडे7620731689त्र्यंबकेश्वरनासिकमहाराष्ट्र
206सौ.संगीता लहराज शेंडे 8928090883त्र्यंबकेश्वरनासिकमहाराष्ट्र
207कमलेश रामकृष्ण थोरात9021237453नासिकनासिकमहाराष्ट्र
208संजय भीमा देशमुख9371399525त्र्यंबकेश्वरनासिकमहाराष्ट्र
209डीनगोरे मंगेश नंदकुमार 9921817587दिंडोरी नासिक महाराष्ट्र
210वनिता भगवान भोळे 9404785509त्र्यंबकेश्वरनासिक महाराष्ट्र
211जिजाबाई महाले त्र्यंबकेश्वरनासिक महाराष्ट्र
212सौ.संगीता कचरू लोळगे 9604596482नासिक नासिक महाराष्ट्र
213भिमचंद्र हरिश्चंद्र पुरकर 9423181385नासिक नासिक महाराष्ट्र
214ज्ञानदेव देवराम मोरे 9604035882पेठ नासिक महाराष्ट्र
215गायकवाड सुनील फकीरा 7709470923नासिक नासिक महाराष्ट्र
216सौ.विजया सुभाष मोरे दिंडोरी नासिक महाराष्ट्र
217सौ.कमला राजाराम घुमरे 7507329711दिंडोरी नासिक महाराष्ट्र
218संतोष प्रभाकर शेवाळे 9850745706दिंडोरी नासिक महाराष्ट्र
219राकेश भाऊसाहेब दवंगे 9764264109दिंडोरी नासिक महाराष्ट्र
220विनायक कृष्ण भरसर 7776862900दिंडोरी नासिक महाराष्ट्र
221दराडे सोपान मचीन्द्र9763531848सिन्नर नासिक महाराष्ट्र
222योगेश लक्ष्मण बागूल 9765298998नासिक नासिक महाराष्ट्र
223अक्षय बबन पोरींडे नासिक नासिक महाराष्ट्र
224गोरख भाऊसाहेब भगत 9850453900इगतपुरी नासिक महाराष्ट्र
225तुपे विष्णु रामदास 8805812593सिन्नर नासिक महाराष्ट्र
226सुरेश इच्छाराम जाधव 9921508612सताना नासिक महाराष्ट्र
227बाळासाहेब शंकर जाधव 9420827949नासिक नासिक महाराष्ट्र
228जीवन गुलाब पवार 9049402749नासिक नासिक महाराष्ट्र
229जाधव सुधीर यशवंत 8308569626नासिक नासिक महाराष्ट्र
230पंकज प्रकाश पाटील 8149283109नासिक नासिक महाराष्ट्र
231सागर निंबाजी वाघ 9766188890नासिक नासिक महाराष्ट्र
232दत्तू नामदेव पोरणे 8007004498इगतपुरी नासिक महाराष्ट्र
233उत्तम जयराम बोरसे 9767824661त्र्यंबकेश्वरनासिक महाराष्ट्र
234कल्पना भगवान कनोजी 7350253201त्र्यंबकेश्वरनासिक महाराष्ट्र
235दिनकर पंढरीनाथ राजगुरू 7350318651सिन्नर नासिक महाराष्ट्र
236भांबरे जिभाऊ पांडुरंग 8698973655सटाणानासिक महाराष्ट्र
237जाधव सुनिता विजय 8149632917नासिक नासिक महाराष्ट्र
238संदीप सुधाकर माळवे 9420588026नासिक नासिक महाराष्ट्र
239संतोष रामनाथ वाघ 9922625612नासिक नासिक महाराष्ट्र
240स्वप्निल दिलीप त्रिभुवन 9021918777नासिक नासिक महाराष्ट्र
241हेमलता सुदाम पांडे 9561091070नासिक नासिक महाराष्ट्र
242लता रामदास यापेकर 9260462412नासिक नासिक महाराष्ट्र
243किशोर बन्सी वाघ 8421005975नासिक नासिक महाराष्ट्र
244पूनम भास्कर गागुर्डे 9762665329नासिक नासिक महाराष्ट्र
245मंदा पंढरीनाथ गुंजाळ 9822117343नासिक नासिक महाराष्ट्र
246शैला पांडुरंग चव्हाण 9850827138नासिक नासिक महाराष्ट्र
247अतुल निषा शिरोडे 8856966335नासिक नासिक महाराष्ट्र
248कैलास रघुनाथ गोरे 9923213057नासिक नासिक महाराष्ट्र
249रवी वसंत वणवे 9689896098नासिक नासिक महाराष्ट्र
250सुखदेव दशरथ पाटील 9422245413नासिक नासिक महाराष्ट्र
251संदीप रामनाथ ढिकले -नासिक नासिक महाराष्ट्र
252राजेंद्र भास्कर जाधव 9822303555नासिक नासिक महाराष्ट्र
253ज्योती चंद्रकांत पाटोळे 9923163112नासिक नासिक महाराष्ट्र
254वृशाली परेश अमृतकर 9420827759नासिक नासिक महाराष्ट्र
255माधुरी संजय खैरनार 9881002493नासिक नासिक महाराष्ट्र
256साधना सुरेश शिरसाठ 9011837239नासिक नासिक महाराष्ट्र
257सुरेश हरिशंकर इंगोले -नासिक नासिक महाराष्ट्र
258संजय दामू हांडोरे 9527642924नासिक नासिक महाराष्ट्र
259सुमन दत्तत्रय वाघ 9890183355नासिक नासिक महाराष्ट्र
260रंजना संजय मथुरे 8484876677नासिक नासिक महाराष्ट्र
261मनोजकुमार विठ्ठलराव अहिरे 9423568436नासिक नासिक महाराष्ट्र
262कुमुदिनी केदारनाथ मुसळे 9403158468नासिक नासिक महाराष्ट्र
263उन्मेश पाटील 9850179047नासिक नासिक महाराष्ट्र
264योगेश दत्तात्रय तिदमे 7350022237नासिक नासिक महाराष्ट्र
265कारभारी नामदेव भांडारे 8796708953नासिक नासिक महाराष्ट्र
266भालचंद्र विठ्ठल तांबे 8237042738नासिक नासिक महाराष्ट्र
267सुनिता शिवाजी दातीर 9423556611नासिक नासिक महाराष्ट्र
268पंकज बंडोपंत भारव्दाज 9923438012नासिक नासिक महाराष्ट्र
269स्मिता मोतीलाल पाटील 7709300246नासिक नासिक महाराष्ट्र
270अप्पा घुगे 9881750095नासिक नासिक महाराष्ट्र
271योगेश म्हसकर 9923345467नासिक नासिक महाराष्ट्र
272परेश रुपचंद थोडके 9766026232नासिक नासिक महाराष्ट्र
273तेजस राजेंद्र झामरे 9325781125नासिक नासिक महाराष्ट्र
274अलका दिनकर पाटील 9657867037नासिक नासिक महाराष्ट्र
275मंगला संजीव धोड्गे 9763888162नासिक नासिक महाराष्ट्र
276संगीता सुधाकर जाधव 9403706904नासिक नासिक महाराष्ट्र
277कैलास अनंत खैरनार 9860781117नासिक नासिक महाराष्ट्र
278ज्योती चव्हाण 9579690199नासिक नासिक महाराष्ट्र
279राजेंद्र गायकवाड 9423173505नासिक नासिक महाराष्ट्र
280सुभाष गोपीनाथ लचके 9921842665नासिक नासिक महाराष्ट्र
281मयूर खैरनार नासिक नासिक महाराष्ट्र
282शुभांगी संदीप अहेर 9423475028नासिक नासिक महाराष्ट्र
283कुणाल ज्ञानेश्वर लभडे7588307461गणेश चौकनासिक महाराष्ट्र
284रंजना विलास बोरसे9766750437नासिकनासिक महाराष्ट्र
285मनोज रमेश चौधरी8624092107गणेश चौकनासिक महाराष्ट्र
286निळकंठ विश्वनाथ भारंबे9422752446गणेश चौकनासिक महाराष्ट्र
287साहेबराव कारभारी जठार9260780304मुरारी नगरनासिक महाराष्ट्र
288सिताराम गंगाधर पोरे9766836064मुरारी नगरनासिक महाराष्ट्र
289ज्योती सुनील मिस्तरी 9730286267महाराणा प्रताप चौक नासिक महाराष्ट्र
290वासंती नामदेव सूर्यवंशी 9881132651नासिकनासिक महाराष्ट्र
291चेतन सदाशिव साळवे 9763377507नासिक नासिक महाराष्ट्र
292तक्षशीला जाधव7798862144नांदगावनासिक महाराष्ट्र
293अनुराधा जाधव9822589733उपनगरनासिक महाराष्ट्र
294रामकृष्ण रावबा कुशारे 9763752343निफाड नासिक महाराष्ट्र
295नंदू निवृत्ती घुमरे 9527002473निफाड नासिक महाराष्ट्र
296आशीवादे रसाळ 7038239998निफाड नासिक महाराष्ट्र
297संगिता मनोहर राऊत7057339144नासिकनासिकमहाराष्ट्र
298बाळासाहेब जगन जोखर 8308364164नासिकनासिकमहाराष्ट्र
299रत्ना जगन मोरे7028459780त्र्यंबकेश्वरनासिकमहाराष्ट्र
300उत्कर्षा रा. सोनवणे9545662728नासिकनासिकमहाराष्ट्र
301रिया.आर.भांजी9850827484पणजीपणजीगोवा
302मंगेश बाळासाहेब कुलधर 9922555621पनवेल रायगड महाराष्ट्र
303गौतम शांतीलाल सिंगी 9689229191परतूर जालना महाराष्ट्र
304देशमुख वैभव भाऊसाहेब 9922588009परभणी परभणीमहाराष्ट्र
305डी.एम.जोशी9421489969परभणी परभणीमहाराष्ट्र
306राजाराम धोंडीराम तीपाले9767182819जिंतूरपरभणी महाराष्ट्र
307एम.बी.रोडगे9604402620परभणी परभणी महाराष्ट्र
308राजेंद्र विश्वानाथ पाटील 9403816423पाचोराजळगाव महाराष्ट्र
309नामदेव सर्जेराव पवार 9096412923पाचोराजळगाव महाराष्ट्र
310आशा कल्याणराव इंगोले 9860820214पाटोदाबीड महाराष्ट्र
311ज्ञानेश्वर लक्ष्मण गडदे 7798822682पारनेरअहमदनगर महाराष्ट्र
312निर्मला सुनिल करपे9890468389जुन्नरपुणेमहाराष्ट्र
313सचिन सुखदेव भागवत9822409987दौंडपुणेमहाराष्ट्र
314जयेश गालिंदे9011812700बारामतीपुणेमहाराष्ट्र
315गुदगे अनिकेत चंद्रकांत 8806199043हवेली पुणे महाराष्ट्र
316विजय रामचंद्र गिते 9323141737हवेली पुणे महाराष्ट्र
317बारस्कर सुशील बाबुराव 7588597451हावेली पुणे महाराष्ट्र
318शैलेंद्र नामदेव गरुड 9011823001हवेली पुणे महाराष्ट्र
319अस्मिता पाटील 9403772823पुणे पुणे महाराष्ट्र
320प्रमोद केरभाऊ खांडगेपाटील 9960759190पुणे पुणे महाराष्ट्र
321बाजीराव डोळस9527929259आकुर्डीपुणे महाराष्ट्र
322वसंत गिते 9323141737पिंपरीपुणे महाराष्ट्र
323मोहन मदने8237263497पुणे महाराष्ट्र
324दिगंबर गुंजाळ9960764828पुणे महाराष्ट्र
325 सुमित जाधव7774944777सांगवीपुणे महाराष्ट्र
326अलका पाटील 9545022976पुणे महाराष्ट्र
327मीनाक्षी वायकोळे 9421741572पुणे महाराष्ट्र
328 मीनाक्षी स्वामी9922027487पुणे महाराष्ट्र
329सुशील बारस्कर7588597451मोशीपुणे महाराष्ट्र
330अरविंद वारकर9175043268पुणे महाराष्ट्र
331अर्जुन मुळीक9822958898थेरगांवपुणे महाराष्ट्र
332 परिमल अमृतकर8007043566पुणे महाराष्ट्र
333पावन सोनगिरे8879611434पुणे महाराष्ट्र
334शिवराज भोसले9922956284पुणे महाराष्ट्र
335शिवांजली पवार8793759213पुणे महाराष्ट्र
336मनोहर बोंडे9595243356राजेशिवाजीनगरपुणे महाराष्ट्र
337शोभा साबळे9881724269पुणे महाराष्ट्र
338जितेंद्र 7875731318चाकणपुणे महाराष्ट्र
339ज्योती मंडलिक7350479640पुणे महाराष्ट्र
340विद्यागौरी चव्हाण 9890380438भोसरी पुणे महाराष्ट्र
341मनोज पाटील 9970749573विश्रांतवाडी पुणे महाराष्ट्र
342 वैशाली गिते9881968477पुणे महाराष्ट्र
343 शाम गावडे9922562683आळंदीपुणे महाराष्ट्र
344गौतम बोऱ्हाडे9922570296सहयोगनगरपुणे महाराष्ट्र
345 फाटके8975152835शिक्रापूरपुणे महाराष्ट्र
346अलका किशोर पटे9049000432कोरेगाव भीमापुणे महाराष्ट्र
347श्रद्धा चव्हाण9623976689कोरेगाव भीमा पुणे महाराष्ट्र
348ज्ञानेश्वर 9850660506खेडपुणे महाराष्ट्र
349 सुभद्रा खेसे9527889076पुणे महाराष्ट्र
350रुपेश निगडेकर9860840264पुणे महाराष्ट्र
351 विनोद गवळी9890102330तळेगांवपुणे महाराष्ट्र
352मेघशाम 9767372829पुणे महाराष्ट्र
353रामदास मुटकुळे 9403428066सारसबाग पुणे महाराष्ट्र
354अस्मिता पाटील 8390767957पुणे महाराष्ट्र
355कविता धुर्वे 7385879545कोथरूड पुणे महाराष्ट्र
356 करंडे ताई 8698775589कर्वेनगर पुणे महाराष्ट्र
357सुहास सोनवणे9960605901पुणे पुणेमहाराष्ट्र
358Jyotsna Hinge8806480450वानवडी पुणे महाराष्ट्र
359स्वप्नील बनाळे 8796608414वानवडी पुणे महाराष्ट्र
360प्रतिभा मेहेर 9175745025जुन्नर पुणे महाराष्ट्र
361स्वाती मदने9823887990दौंडपुणे महाराष्ट्र
362दत्ता मोतीराम सूर्यवंशी9923298370पूर्णापरभणी महाराष्ट्र
363विकास कचरू माळी9823133040बीडबीडमहाराष्ट्र
364गजेंद्र सुयर्भान माने9011583583बीडबीडमहाराष्ट्र
365विजयकुमार आसाराम चव्हाण9881315567बीडबीडमहाराष्ट्र
366व्यंकट नरहरी गिते 9420397891अंबाजोगाईबीड महाराष्ट्र
367व्यंकट नरहरी गिते 9420397891आंबेजोगाई बीड महाराष्ट्र
368गायकवाड भरत तुकाराम 9764348206पाटोदाबीड महाराष्ट्र
369काशिनाथ दल्लापा काटकर 9404890565माजलगाव बीड महाराष्ट्र
370चव्हाण विजयकुमार आसाराम 9881315377बीड बीड महाराष्ट्र
371सौ. अंजली धनराज लातूरकर 9657946095बीड बीड महाराष्ट्र
372लता तुकाराम जाधव 9011991214वाधवानी बीड महाराष्ट्र
373अंकीश केदार देशमुख9604741662बुलढाणाबुलढाणामहाराष्ट्र
374अविप्रसाद प्रकाशापा खान्देशे982293988चिखली बुलढाणा महाराष्ट्र
375शिद्धेश्वर प्रतापसिंह महाले 9422252500चिखली बुलढाणा महाराष्ट्र
376कु.राणी सुधाकरराव जाधव 8805730998चिखली बुलढाणा महाराष्ट्र
377रविंद्र विक्रम पाटील 9604273630भडगाव जळगाव महाराष्ट्र
378सुनील पुंजाराम ढिकले 9425601719भोपाळ भोपाळ महाराष्ट्र
379विनोद सुभाष गवळी 9890102330मावळपुणे महाराष्ट्र
380रविंद्र सुरेश ढगे7208561560मुंबईमुंबईमहाराष्ट्र
381तृप्ती पेंढारे9561041894मुंबईमुंबईमहाराष्ट्र
382वंदना करंदीकर9960401572मुंबईमुंबईमहाराष्ट्र
383सूनयना चाळके9619071222कामोठेमुंबईमहाराष्ट्र
384रुपेश होडावडेकर9766192200मुंबईमुंबईमहाराष्ट्र
385प्रणिता पंडित8007618373सांताक्रुझमुंबईमहाराष्ट्र
386चंद्रकांत सोळकर9892373901विरारमुंबईमहाराष्ट्र
387कुंभार सर9987401267नालासोपारामुंबईमहाराष्ट्र
388निता बोंडे8087559863मुंबईमुंबईमहाराष्ट्र
389संपदा संतोष पावसकर 9869517286मुंबई मुंबई महाराष्ट्र
390मनीषा मनोहर तोरस्कर 9870554064मुंबई मुंबई महाराष्ट्र
391लहानू गोपीनाथ भोरकडे 9657216482येवलानासिक महाराष्ट्र
392गांगण श्रेया9860008487रत्नागिरीरत्नागिरीमहाराष्ट्र
393राजेंद्र लक्ष्मन खांबे 9860757214संगमेश्वर रत्नागिरी महाराष्ट्र
394निलाश्री नीलकंठ साळवी 9970230042संगमेश्वर रत्नागिरी महाराष्ट्र
395शुभांगी श्रीराम बेलवलकर 9403144773संगमेश्वर रत्नागिरी महाराष्ट्र
396अंकुश चंद्रहास संसारे 8087367232संगमेश्वर रत्नागिरी महाराष्ट्र
397महादेव बाळकृष्ण कोंडाजी पनवेल रायगड महाराष्ट्र
398सौ. संजना संतोष सावंत9405363018सुधागड रायगड महाराष्ट्र
399कु.रंजना सुरेश मोहिते 9273370535सुधागड रायगड महाराष्ट्र
400संदेश प्रकाश कदम 9421254599अलिबाग रायगड महाराष्ट्र
401पूजा छगन पाटील 9421702660रावेरजळगाव महाराष्ट्र
402संदीप अंबादास घोरपडे75880782381राहता अहमदनगर महाराष्ट्र
403सोनाली वामनराव माने 8623078043लातुर लातुर महाराष्ट्र
404पांडुरंग गोविंद राऊतराव 9273906996लातूर लातूर महाराष्ट्र
405नंदुलाल किसनसिंग भाट 9423346595लातूर लातूर महाराष्ट्र
406स्वप्ना त्र्यंबकराव पाटील9373987573लातूर लातूर महाराष्ट्र
407प्रफुल्ल त्र्यंबकराव पाटील9890280818लातूर लातूर महाराष्ट्र
408नितीन आनंद समुखराव9860545011लातूर लातूर महाराष्ट्र
409विक्की विनायक निलंगे7057133726लातूर लातूर महाराष्ट्र
410सोनाली माळकर 8097561540पालघर वसई महाराष्ट्र
411संगीता अग्रवाल 9898143702वलसाड वापी गुजरात
412कोमलसिंग खुमानसिंग गिरासे 9823653548शहादा नंदुरबार महाराष्ट्र
413जगदीश भिकाजी भावसार 9921567811शहादा नंदुरबार महाराष्ट्र
414सागर बनसोडे9028605123शिरूरपुणे महाराष्ट्र
415संजय बाळासाहेब माने9921347825शिरोळ कोल्हापूरमहाराष्ट्र
416प्रवीण दिलीप क्षिरसागर 7385453845श्रीगोंदाअहमदनगर महाराष्ट्र
417श्रीकांत दिनकर लीपटे 8975925860श्रीरामपूर अहमदनगर महाराष्ट्र
418सुरज मच्छीद्र लीप्ते 9763180110श्रीरामपूर अहमदनगर महाराष्ट्र
419सचिन बबन भोसले9503723333श्रीरामपूर अहमदनगर महाराष्ट्र
420रमेश बाजीराव शेटे 9922592796संगमनेरअहमदनगर महाराष्ट्र
421सुशील जगन्नाथ नंदन 8149422635सटाणानासिक महाराष्ट्र
422पुष्पक मनोहर नंदन 8379976476सटाणानासिक महाराष्ट्र
423प्रशांत रंगराव माने 8149713275खानापूर सांगली महाराष्ट्र
424सागर विलासराव धस9021904972मिरज सांगली महाराष्ट्र
425राहुल पोरे8180816451तासगावसांगली महाराष्ट्र
426संदीप गोरख बोरसे 8605550836साक्री धुळे महाराष्ट्र
427अमृत आत्माराम भदाणे 7775859572साक्री धुळे महाराष्ट्र
428संजय गणपतराव चव्हाण9225336413कराडसातारामहाराष्ट्र
429उमेश कृष्णा ढवळे7875558493कराडसातारामहाराष्ट्र
430नरेंद्र निवासराव पवार 8698908915कराड सातारा महाराष्ट्र
431नारायण लक्ष्मन उपरे 8793239666कराड सातारा महाराष्ट्र
432गणपत श्रीराम सयाजी 9960886661सातारा सातारा महाराष्ट्र
433सयाजी गणपत श्रीराम 9960886661सातारा सातारा महाराष्ट्र
434हृषीकेश विनायक माटल 9762581610सातारा सातारा महाराष्ट्र
435शैवाली सुनील सावंत9420259467सावंतवाडीसिंधुदुर्गमहाराष्ट्र
436भारती संतोष जोंधळे 8149617482सिन्नर नासिक महाराष्ट्र
437भागवत भवानी कांढळकर9527134663सिन्नर नासिकमहाराष्ट्र
438विठ्ठल रतन हांडोरे9850756830सिन्नर नासिकमहाराष्ट्र
439मनिषा दिपक डेरे 9601453264सिलवास सिलवास गुजरात
440वाल्मिक रामचंद्र देसले9824580737चौर्यासीसुरतगुजरात
441शैलेश भगवानसा बोरीवले9404863322वसमत हिंगोलीमहाराष्ट्र
442विपुल विजयासा लाडगु 9527706727वसमत हिंगोली महाराष्ट्र
443सौ.नलिनी राजेश उन्हाळे 9175436761हिंगोली हिंगोली महाराष्ट्र
444चंद्रकात दत्तराव पारीसकर 9420833037हिगोली हिगोली महाराष्ट्र
445शशांक अग्रवाल9160575943हैद्राबादहैद्राबादआंध्रप्रदेश
446मेघना वाडेकर9987469385घाटकोपरमुंबईमहाराष्ट्र
447मालन लोमटे7208382708काजूर मार्ग केंद्रमुंबईमहाराष्ट्र
448भारती कुऱ्हाडे9961026910घाटकोपरमुंबईमहाराष्ट्र
449श्रीकांत बनसोडे9867911602काळाचौकीमुंबईमहाराष्ट्र
450मनिषा दळवी9920132869घाटकोपरमुंबईमहाराष्ट्र
451मनली केणी9702415325भांडूपमुंबईमहाराष्ट्र
452संजना हळदणकर9773024285भांडूपमुंबईमहाराष्ट्र
453वैशाली साळवी9969799453भांडूपमुंबईमहाराष्ट्र
454विजय सावंत9967060001भांडूपमुंबईमहाराष्ट्र
455मयूर लोळे9619881859टाटा कंपाउंडमुंबईमहाराष्ट्र
456सायली शितोळे7208209704डोंबिवलीमुंबईमहाराष्ट्र
457ललिता परब9820674873विटावामुंबईमहाराष्ट्र
458अभिजित चाळके8422013018दिवा केंद्रमुंबईमहाराष्ट्र
459प्रशांत लाड8108176664दिवा केंद्रमुंबईमहाराष्ट्र
460शीतल वाडकर7738946542डोंबिवलीमुंबईमहाराष्ट्र
461शोभा ब्राम्हणे7387461060उल्हासनगरमुंबईमहाराष्ट्र
462आरती पांचाळ9004199810ठाणेमुंबईमहाराष्ट्र
463भावना राडे7709005685ठाणेमुंबईमहाराष्ट्र
464नीता बोंडे8087559863डोंबिवलीमुंबईमहाराष्ट्र
465सुनंदा निकम7045275787ठाणेमुंबईमहाराष्ट्र
466सुनयना चाळके9619071222कामोठेमुंबईमहाराष्ट्र
467संतोष मोरे9821039952कामोठेमुंबईमहाराष्ट्र
468अक्षता वाडेकर8108402772नेरूळ मुंबईमहाराष्ट्र
469कविता चोरडेकर9769242228नेरूळ मुंबईमहाराष्ट्र
470वैशाली मोरे9594365817खांदेश्वरमुंबईमहाराष्ट्र
471वनिता मोहिते8652371616कामोठेमुंबईमहाराष्ट्र
472प्रणिता पंडित8007618373सांताक्रूझमुंबईमहाराष्ट्र
473शारदा राऊत9833621530सांताक्रूझमुंबईमहाराष्ट्र
474प्रदीप पोखरकर8108107600विरारमुंबईमहाराष्ट्र
475महेश माडगरकर9168848436विरारमुंबईमहाराष्ट्र
476दीपलक्ष्मि देसाई7788785551विरारमुंबईमहाराष्ट्र
477रुपेश होडावडेकर9766192200विरारमुंबईमहाराष्ट्र
478संतोष कुंभार 9987401267नालासोपारामुंबईमहाराष्ट्र
479गणेश बोभाटे9699119797वसईमुंबईमहाराष्ट्र
480विशाखा म्हात्रे9130207411वसईमुंबईमहाराष्ट्र
481प्रदीप नाचणे9226422841डहाणूमुंबईमहाराष्ट्र
482नितीन भुजंगराव लिपाने7350421010पैठणऔरंगाबादमहाराष्ट्र
483सुभाष वि. खालकर 9623959231सातपूरनासिकमहाराष्ट्र
484स्मिता संजय जाधव9921034435जालना जालनामहाराष्ट्र
485बबिता पटेल7875087351गोंदियागोंदियामहाराष्ट्र
486मोहन महाजन9923597583महालनागपूर महाराष्ट्र
487श्रीकांत तपासे9822945116महालनागपूर महाराष्ट्र
488मोनाली इंगळे9545313508महालनागपूर महाराष्ट्र
489कोमल पटणे9172995575महालनागपूर महाराष्ट्र
490सोनाली लांबट7350398469चक्रधर नगरनागपूर महाराष्ट्र
491रोहिणी जाधव9552556065चक्रधर नगरनागपूर महाराष्ट्र
492इंद्रायणी लांबट7350110397चक्रधर नगरनागपूर महाराष्ट्र
493रविंद्र जाचक9822834460झिंगाबाई टाकळीनागपूर महाराष्ट्र
494विद्या खंडाळे8308349247झिंगाबाई टाकळीनागपूर महाराष्ट्र
495गजलवार9822834460झिंगाबाई टाकळीनागपूर महाराष्ट्र
496भागवत चोपडे9764647349कळमेश्वर नागपूर महाराष्ट्र
497पराग चोपडे9623755930कळमेश्वर नागपूर महाराष्ट्र
498सुनील नागमोठे9921870703कळमेश्वर नागपूर महाराष्ट्र
499गणेश गायकवाड8483896969बेलदार नगरनागपूर महाराष्ट्र
500प्रभाकर गायकवाड9822964261बेलदार नगरनागपूर महाराष्ट्र
501पुरुषोत्तम बालखेडे7798701609बुटीबोरीनागपूर महाराष्ट्र
502श्रीसागर9011073954बुटीबोरीनागपूर महाराष्ट्र
503चेतन वांढरे9860724810कोरडीनागपूर महाराष्ट्र
504पलश गवांदे8793634243कोरडीनागपूर महाराष्ट्र
505पियुष बले7744010900सायोनरनागपूर महाराष्ट्र
506अ.बनकर9822590607वणीनागपूर महाराष्ट्र
507नक्षने सर9657430541वणीनागपूर महाराष्ट्र
508श्री.भागवत जोशी 7028071600औरंगाबादऔरंगाबादमहाराष्ट्र
509भाऊसाहेब शिवाजी बोराडे9975782968नासिकनासिकमहाराष्ट्र
510कौशेलेन्द्र वर्मा9586915206गोटाअहमदाबादगुजरात
511राकेश साहेबराव पाटील8401073168नरोळ केंद्रअहमदाबादगुजरात
512 जितेंद्र रमेश वारुडे8401050733नरोळ केंद्रअहमदाबादगुजरात
513दीपक भालचंद्र पाठक9825100753साबरमतीअहमदाबादगुजरात
514अनिल सिंग9377998555सुरतसुरतगुजरात
515चंद्रकांत श्यामराव सोनवणे 9890249416नंदुरबारनंदुरबारमहाराष्ट्र
516शरद काशिनाथ पाटील9909338390सुरतसुरतगुजरात